1887

Den utmanande diskussionen

Debattskrift om kulturpolitik och identiteter i Norden

image of Den utmanande diskussionen

Kan kulturpolitiken verka för att främja mångfald och identitet? Hur förhåller sig språket till yttrandefriheten och samhället och vad betyder identitet i den här kontexten? Debattskriften har kommit till inom ramen för ett initiativ av Nordiska ministerrådet som fokuserar på just dessa frågor. Att veta vilka hinder vi står inför och hur dessa eventuellt kan överkommas är inte enkelt. Det är en utmanande diskussion vi står inför. I debattskriften finns en rad idéer om identitet och kultur och hur dessa kan samverka. Bidragen representerar ett brett politiskt och geografiskt spektrum, och skribenterna har olika bakgrund, profession, etnicitet och utgångspunkt. Texterna har även olika längd och form för att på så sätt lyfta fram skilda typer av argument och olika retoriska grepp. Alla dessa faktorer har betydelse för skribenternas skilda syn på temat. Det pekas också på möjliga vägar vidare i den här utmanande diskussionen.

Swedish

.

Främlingen som mall för (icke) igenkännande

Sedan början av år 2012 har jag – tillsammans med två andra konstnärer – arbetat i det forskningsstyrda konstnärskollektivet við og við utifrån frågeställningen ”vad är ’främlingen’ för socialt fenomen på Island?”. Vi har närmare bestämt haft som fokus att avslöja de processer som leder till att invånare på Island (juridiskt sett eller på annat vis) förklaras vara främmande, antingen av sig själva eller av andra. Var och en av oss har en bakgrund inom performance, teater, dans och koreografi och därför har dessa konstarter varit våra främsta verktyg i undersökningen. Denna artikel kommer emellertid inte att sätta fokus på redskapen för gruppens undersökning och inte heller diskutera det som vi tagit del av från föreställningarna i någon större utsträckning (även om det tas upp). I denna uppsats kommer jag i stället att sätta fokus på den del av við og viðs process som redan visat sig i språket, för att på så sätt försöka kartlägga den genealogi i gruppens muntliga diskussioner, samt upptäckter och idéer som kom fram i undersökningen. Detta kommer att vara en tankeväckande utmaning, eftersom vi fortfarande är mitt i undersökningen, och då många av våra rön är mycket nya. Denna uppsats utgör alltså ett försök att sammanställa våra hittills gjorda upptäckter. Jag avser att presentera ett kluster av begreppsmässiga ledtrådar som tar upp frågan ”vad är ’främlingen’ för socialt fenomen?” för att på så sätt hoppas få igång reaktioner och diskussioner som kan vara fruktbara för við og viðs pågående undersökning.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error