1887

Att möta globaliseringen

Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

image of Att möta globaliseringen

De nordiska ländernas ekonomiska utbyte med omvärlden har ökat dramatiskt. I debatten har globaliseringens förespråkare sett internationellt utbyte som en förutsättning för fortsatt välstånd, medan kritikerna varnat för arbetslöshet och ojämlikhet. Utvecklingen av inkomstfluktuationer och -skillnader kan emellertid inte förklaras av globaliseringen. Internationell handel, kapitalrörlighet och migration har således inte lett till ökad osäkerhet och ojämlikhet så som befarats – alternativt så har länderna varit framgångsrika i försöken att möta globaliseringen. De nordiska länderna har alla sökt bemöta utmaningarna genom reformer av utbildnings- och aktiveringspolitiken. Medan reformerna av yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken generellt inte har motverkat risken för social exkludering har däremot expansionen av utbildningssystemen tenderat att minska inkomstskillnaderna i Norden.

Swedish

.

Slutord

Ekonomisk globalisering har stått på den politiska dagordningen i de nordiska länderna under hela efterkrigstiden och en omfattande opinionsbildning har bedrivits både för och emot en ökad internationalisering av såväl varor, tjänster, kapital och arbetskraft. De argument som förts fram av de båda sidorna har varit i princip desamma i alla länderna, och dessutom förblivit i det närmaste oförändrade. En ökad tillgång till internationella marknader har av förespråkarna setts som en förutsättning för ekonomisk tillväxt och fortsatt välstånd. Globalisering är i det här scenariot mer eller mindre identiskt med ökad export, ökad sysselsättning och höjda löner, något som lett till krav på att minimera olika slags rörlighetshinder. Globaliseringens kritiker har i mångt och mycket instämt i att internationaliseringen kan ha fördelar av det här slaget, men har samtidigt varnat för risken för arbetslöshet, inkomstojämlikhet och social exkludering. Globalisering kan enligt dem lika väl betyda ökad import, nedläggningar och lönekonkurrens, och för att kunna möta globaliseringens utmaningar har ett bevarat ekonomisktpolitiskt handlingsutrymme därför ansetts nödvändigt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error