1887

Att möta globaliseringen

Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

image of Att möta globaliseringen

De nordiska ländernas ekonomiska utbyte med omvärlden har ökat dramatiskt. I debatten har globaliseringens förespråkare sett internationellt utbyte som en förutsättning för fortsatt välstånd, medan kritikerna varnat för arbetslöshet och ojämlikhet. Utvecklingen av inkomstfluktuationer och -skillnader kan emellertid inte förklaras av globaliseringen. Internationell handel, kapitalrörlighet och migration har således inte lett till ökad osäkerhet och ojämlikhet så som befarats – alternativt så har länderna varit framgångsrika i försöken att möta globaliseringen. De nordiska länderna har alla sökt bemöta utmaningarna genom reformer av utbildnings- och aktiveringspolitiken. Medan reformerna av yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken generellt inte har motverkat risken för social exkludering har däremot expansionen av utbildningssystemen tenderat att minska inkomstskillnaderna i Norden.

Swedish

.

Sammanfattning

Ekonomisk globalisering, d.v.s. en ökad internationalisering av såväl varor, tjänster, kapital och arbetskraft, har under hela efterkrigstiden varit en omdebatterad fråga i de nordiska länderna. Argumenten för och emot globaliseringen har varit likartade i alla länderna, och dessutom förblivit i det närmaste oförändrade genom åren. Globaliseringens förespråkare ser således en förbättrad tillgång till internationella marknader som en förutsättning för ekonomisk tillväxt och fortsatt välstånd. Globalisering är här närmast identiskt med ökad export, ökad sysselsättning och höjda löner, något som lett till önskemål om att rörlighetshinder av olika slag skall minimeras. Globaliseringens kritiker hävdar att internationaliseringen visserligen kan ha de här fördelarna, men varnar samtidigt för risken för arbetslöshet, inkomstojämlikhet och social exkludering. Globalisering kan enligt dem alltså lika väl betyda ökad import, företagsnedläggningar och lönekonkurrens, och ett bevarat ekonomisktpolitiskt handlingsutrymme har därför ansetts nödvändigt för att kunna möta globaliseringens utmaningar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error