1887

Att möta globaliseringen

Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

image of Att möta globaliseringen

De nordiska ländernas ekonomiska utbyte med omvärlden har ökat dramatiskt. I debatten har globaliseringens förespråkare sett internationellt utbyte som en förutsättning för fortsatt välstånd, medan kritikerna varnat för arbetslöshet och ojämlikhet. Utvecklingen av inkomstfluktuationer och -skillnader kan emellertid inte förklaras av globaliseringen. Internationell handel, kapitalrörlighet och migration har således inte lett till ökad osäkerhet och ojämlikhet så som befarats – alternativt så har länderna varit framgångsrika i försöken att möta globaliseringen. De nordiska länderna har alla sökt bemöta utmaningarna genom reformer av utbildnings- och aktiveringspolitiken. Medan reformerna av yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken generellt inte har motverkat risken för social exkludering har däremot expansionen av utbildningssystemen tenderat att minska inkomstskillnaderna i Norden.

Swedish

.

Presentation av datamaterialen

Projektet har genomgående baserat analyserna på den typ av anonymiserade registerdata som under senare år gjorts tillgängliga för forskning. Fördelen med registerdata är att de oftast är heltäckande eller består av mycket stora urval, vilket är särskilt fördelaktigt i analysen av små befolkningsgrupper som dessutom ofta har ett högt bortfall i intervjudata. Registerdata är generellt också årliga och longitudinella, vilket innebär att det är lättare att studera processer som spänner över längre tidsperioder. Nackdelen med registerdata är att de inte är tillrättalagda för forskning vilket kan göra det tidskrävande att dels få ihop ändamålsenliga dataset, dels att skapa valida mått på de fenomen man önskar studera. Inom projektet har också stor möda lagts på att lära känna de olika datamaterialen och de institutionella förhållanden de avspeglar i syfte att ta fram indikatorer med största möjliga jämförbarhet. Ett exempel på detta är SELMA-modellen som presenteras i bilaga B2.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error