1887

Att möta globaliseringen

Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

image of Att möta globaliseringen

De nordiska ländernas ekonomiska utbyte med omvärlden har ökat dramatiskt. I debatten har globaliseringens förespråkare sett internationellt utbyte som en förutsättning för fortsatt välstånd, medan kritikerna varnat för arbetslöshet och ojämlikhet. Utvecklingen av inkomstfluktuationer och -skillnader kan emellertid inte förklaras av globaliseringen. Internationell handel, kapitalrörlighet och migration har således inte lett till ökad osäkerhet och ojämlikhet så som befarats – alternativt så har länderna varit framgångsrika i försöken att möta globaliseringen. De nordiska länderna har alla sökt bemöta utmaningarna genom reformer av utbildnings- och aktiveringspolitiken. Medan reformerna av yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken generellt inte har motverkat risken för social exkludering har däremot expansionen av utbildningssystemen tenderat att minska inkomstskillnaderna i Norden.

Swedish

.

I globaliseringens tid

Globaliseringens effekter på moderna samhällen och deras medborgare har på senare år seglat upp som en av de viktigaste frågorna inom samhällsvetenskapen, och i den offentliga debatten. Globalisering är ett mångfacetterat fenomen som beroende på betraktaren kan omfatta allt från förändringar i internationell handel, ett ökat inflytande för överstatliga institutioner till en allt mer likartad kulturkonsumtion (se t.ex. Brady m.fl., 2007). Trots att det pågår en diskussion om vad globalisering är och hur man ska kunna mäta den och dess verkningar är de flesta överens om att en globaliseringsprocess pågår och att den bl.a. innebär ett ökat utbyte och konkurrens mellan länder med skilda villkor på arbetsmarknaden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error