1887

Att möta globaliseringen

Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

image of Att möta globaliseringen

De nordiska ländernas ekonomiska utbyte med omvärlden har ökat dramatiskt. I debatten har globaliseringens förespråkare sett internationellt utbyte som en förutsättning för fortsatt välstånd, medan kritikerna varnat för arbetslöshet och ojämlikhet. Utvecklingen av inkomstfluktuationer och -skillnader kan emellertid inte förklaras av globaliseringen. Internationell handel, kapitalrörlighet och migration har således inte lett till ökad osäkerhet och ojämlikhet så som befarats – alternativt så har länderna varit framgångsrika i försöken att möta globaliseringen. De nordiska länderna har alla sökt bemöta utmaningarna genom reformer av utbildnings- och aktiveringspolitiken. Medan reformerna av yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken generellt inte har motverkat risken för social exkludering har däremot expansionen av utbildningssystemen tenderat att minska inkomstskillnaderna i Norden.

Swedish

.

Förord

Denna rapport är slutrapporten på projektet ”Att möta globaliseringen: utbildning, aktivering och social exkludering i Norden”. Projektet har letts av Tomas Korpi, Stockholms universitet, och övriga medarbetare har varit Olof Bäckman, Institutet för Framtidsstudier & Stockholms universitet, Espen Dahl, Högskolan i Oslo, Vibeke Jakobsen, SFI – Det nationella forsknings-centret för välfärd, Köpenhamn, Thomas Lorentzen, Universitetet i Bergen, Renate Minas, Institutet för Framtidsstudier & Stockholms universitet och Eva Österbacka, Åbo Akademi. Projektet har finansierats med anslag från Nordiska ministerrådets arbetsmarknadsutskott samt från Riksbankens Jubileumsfond. Vi är tacksamma för dessa anslag utan vilka projektet inte varit möjligt.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error