1887

Att möta globaliseringen

Utbildning, aktivering och social exkludering i Norden

image of Att möta globaliseringen

De nordiska ländernas ekonomiska utbyte med omvärlden har ökat dramatiskt. I debatten har globaliseringens förespråkare sett internationellt utbyte som en förutsättning för fortsatt välstånd, medan kritikerna varnat för arbetslöshet och ojämlikhet. Utvecklingen av inkomstfluktuationer och -skillnader kan emellertid inte förklaras av globaliseringen. Internationell handel, kapitalrörlighet och migration har således inte lett till ökad osäkerhet och ojämlikhet så som befarats – alternativt så har länderna varit framgångsrika i försöken att möta globaliseringen. De nordiska länderna har alla sökt bemöta utmaningarna genom reformer av utbildnings- och aktiveringspolitiken. Medan reformerna av yrkesutbildningen och arbetsmarknadspolitiken generellt inte har motverkat risken för social exkludering har däremot expansionen av utbildningssystemen tenderat att minska inkomstskillnaderna i Norden.

Swedish

.

Att möta globaliseringen

En snabbt framåtskridande globalisering kan hanteras på skilda sätt. En möjlig strategi är att försöka stävja den ökade rörligheten av varor, kapital och människor som utgör den ekonomiska globaliseringen. Som vi såg i kapitel 2 har några sådana försök emellertid inte gjorts, i vart fall inte vad gäller rörligheten av varor och kapital. Istället kan man med visst fog hävda att de nordiska länderna på flera sätt sökt främja globaliseringen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error