1887

Är banken öppen för alla?

image of Är banken öppen för alla?

Att kunna sköta och på ett rationellt sätt administrera sin vardagsekonomi är närmast en förutsättning för att kunna fungera i ett modernt samhälle. Att erbjudas en möjlighet att på ett enkelt sätt kunna ta emot sina inkomster och sköta sina betalningar borde därvidlag vara ett grundläggande krav. Inom hela EU-området har observerats att vissa konsumentgrupper kan ha svårigheter att få tillgång till vissa banktjänster till rimliga priser. Bland annat har grupper med olika slag av betalningssvårigheter dessa problem. I rapporten undersöks hur frågan om tillgång till bastjänster hanteras i de nordiska länderna via lagstiftning eller andra på andra sätt. Förutom att kartlägga konsumenternas tillgång till tjänsterna, analyseras, utvärderas och pekas på brister i nuvarande förhållanden samt ges förslag på lösningar. Rapporten är ett bidrag till att förbättra de nordiska konsumenternas möjlighet att få tillgång till grundläggande bankservice.

Swedish

.

Hur säkerställs behovet av bastjänster i de nordiska länderna?

Avsnittet är en länderuppdelad kartläggning och beskrivning av omvärldsfaktorer såsom infrastruktur, marknadens utbud av tjänster samt kostnader och avgifter för tjänsterna. Avsnittet är också en beskrivning av hur frågan om tillgång till tjänster har hanterats i de nordiska länderna med hjälp av lagstiftning, myndighetsdirektiv, branschöverenskommelser och sed.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error