1887

Äldreomsorgsforskning i Norden

En kunskapsöversikt

image of Äldreomsorgsforskning i Norden

I alla de nordiska länderna utgör den offentliga äldreomsorgen en del av välfärdsstaten som påtagligt många människor har personlig erfarenhet av – som hjälpmottagare, anhöriga eller anställda omsorgsarbetare. Den omfattande, viktiga och varierade verksamhet som omsorg om gamla människor utgör står i fokus för denna bok. Framstående nordiska forskare sammanfattar och analyserar den nordiska forskningen om äldreomsorg i vid mening: omsorg utförd av offentliganställd eller privatanställd personal samt anhörigas och frivilligas omsorgsinsatser. I boken diskuteras följande frågor:

Vad forskas det om i de olika nordiska länderna, med vilka metoder och i vilka forskningsmiljöer? Och vad forskas det inte om - finns det påtagliga kunskapsluckor i ett eller flera länder – centrala områden och betydelsefulla förändringsprocesser som forskningen inte har uppmärksammat? Vilka trender och traditioner i de olika ländernas äldreomsorg pekar forskningen på? Hur har de senare årens förändringar av äldreomsorgen berört hjälpbehövande äldre, deras anhöriga och omsorgspersonalen?Kunskapsöversikten vänder sig till alla med intresse för nordisk äldreomsorg och omsorgsforskning: beslutsfattare, yrkesverksamma, lärare, studenter och forskare - alla som vill veta vad som händer inom detta viktiga och föränderliga välfärdsområde.

Swedish

.

På jakt efter den frivilliga sektorns roll inom nordisk äldreomsorg. Forskning, gestaltningar och perspektiv

Spelar frivilligsektorn någon roll inom nordisk äldreomsorg? Hur kan man i så fall beskriva och förstå den? Har denna roll beskrivits inom forskningen? Detta har varit de frågor som utgjort utgångspunkten för de efterforskningar jag gjort för att kunna skriva detta kapitel. Det har varit en ganska krokig och mödosam väg genom kunskapssökandet. I Norden finns definitivt omsorg om de äldre i olika uttrycksformer inom den samhällssektor som inte är staten, inte marknaden och inte familjen utan är det mångtydiga mellanrum som finns däremellan. Men det är inte någon tydligt avgränsad roll eller entydigt uppdrag det är fråga om och forskningen för att synliggöra detta fenomen är inte särskilt utvecklad i något av de nordiska länderna. Det finns därmed inte heller någon tydlig akademisk kunskapsfront att ta utgångspunkt ifrån. Snarare är det fråga om att ur flera av de olika diskurser som kommer till uttryck i 1990-talets nya nordiska forskning om den frivilliga sektorn härleda forskning och indirekt dra slutsatser om frågor som mer specifikt berör äldreomsorgen (cf Habermann & Jeppsson Grassman, 1999). Samma process är påkallad i förhållande till den nordiska forskningen om social omsorg i allmänhet och som utvecklats under samma tid. Av avgränsningsskäl bygger dock detta kapitel främst på forskning som har frivilligsektorforskning som samlande kunskapsområde.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error