1887

Äldreomsorgsforskning i Norden

En kunskapsöversikt

image of Äldreomsorgsforskning i Norden

I alla de nordiska länderna utgör den offentliga äldreomsorgen en del av välfärdsstaten som påtagligt många människor har personlig erfarenhet av – som hjälpmottagare, anhöriga eller anställda omsorgsarbetare. Den omfattande, viktiga och varierade verksamhet som omsorg om gamla människor utgör står i fokus för denna bok. Framstående nordiska forskare sammanfattar och analyserar den nordiska forskningen om äldreomsorg i vid mening: omsorg utförd av offentliganställd eller privatanställd personal samt anhörigas och frivilligas omsorgsinsatser. I boken diskuteras följande frågor:

Vad forskas det om i de olika nordiska länderna, med vilka metoder och i vilka forskningsmiljöer? Och vad forskas det inte om - finns det påtagliga kunskapsluckor i ett eller flera länder – centrala områden och betydelsefulla förändringsprocesser som forskningen inte har uppmärksammat? Vilka trender och traditioner i de olika ländernas äldreomsorg pekar forskningen på? Hur har de senare årens förändringar av äldreomsorgen berört hjälpbehövande äldre, deras anhöriga och omsorgspersonalen?Kunskapsöversikten vänder sig till alla med intresse för nordisk äldreomsorg och omsorgsforskning: beslutsfattare, yrkesverksamma, lärare, studenter och forskare - alla som vill veta vad som händer inom detta viktiga och föränderliga välfärdsområde.

Swedish

.

New Public Management i nordisk eldreomsorg – hva forskes det på?

Den nordiske eldreomsorgen har vært under kontinuerlig forandring og utvikling helt siden den ble en del av den offentlige velferdspolitikken i årene etter annen verdenskrig. I løpet av 1990-årene økte imidlertid omstillingstakten, samtidig som innholdet i reformene fikk et stadig tydeligere innslag av organisasjons- og styringsformer hentet fra marked og bedriftsliv. Eldreomsorgen ble nedslagsfelt for en global reformtrend, etter hvert kjent under betegnelsen New Public Management (NPM). Reformene har skapt håp om effektivisering, økt mangfold og valgfrihet – og de har skapt bekymring for ressursskvis, kvalitetssvikt og forverring av omsorgspersonalets arbeidsforhold. Noen reformelementer har vært gjenstand for opphetet politisk debatt, mens andre har påfallende raskt blitt adoptert som selvfølgelige og som en naturlig del av det offentlige omsorgsapparatet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error