1887

Äldreomsorgsforskning i Norden

En kunskapsöversikt

image of Äldreomsorgsforskning i Norden

I alla de nordiska länderna utgör den offentliga äldreomsorgen en del av välfärdsstaten som påtagligt många människor har personlig erfarenhet av – som hjälpmottagare, anhöriga eller anställda omsorgsarbetare. Den omfattande, viktiga och varierade verksamhet som omsorg om gamla människor utgör står i fokus för denna bok. Framstående nordiska forskare sammanfattar och analyserar den nordiska forskningen om äldreomsorg i vid mening: omsorg utförd av offentliganställd eller privatanställd personal samt anhörigas och frivilligas omsorgsinsatser. I boken diskuteras följande frågor:

Vad forskas det om i de olika nordiska länderna, med vilka metoder och i vilka forskningsmiljöer? Och vad forskas det inte om - finns det påtagliga kunskapsluckor i ett eller flera länder – centrala områden och betydelsefulla förändringsprocesser som forskningen inte har uppmärksammat? Vilka trender och traditioner i de olika ländernas äldreomsorg pekar forskningen på? Hur har de senare årens förändringar av äldreomsorgen berört hjälpbehövande äldre, deras anhöriga och omsorgspersonalen?Kunskapsöversikten vänder sig till alla med intresse för nordisk äldreomsorg och omsorgsforskning: beslutsfattare, yrkesverksamma, lärare, studenter och forskare - alla som vill veta vad som händer inom detta viktiga och föränderliga välfärdsområde.

Swedish

.

Äldreomsorgspersonalens arbetsvillkor i Norden – en forskningsöversikt

I den nordiska välfärdsstaten har vård och omsorg för äldre människor en central plats. Bland särdragen i den nordiska äldreomsorgsmodellen brukar nämnas att det finns god tillgång till offentligt finansierade tjänster, som används av alla samhällsskikt, och att dessa tjänster utförs av utbildad, offentligt anställd personal (Sipilä 1997). Jämfört med andra länder betonas i nordisk lagstiftning och policydokument det offentliga ansvaret för äldreomsorgen framför familjeansvaret (Trydegård 2000). Även om utvecklingen på senare år har gått mot mera marknadslösningar men också – åtminstone i Sverige – mot mer ansvar för familj och frivilligorganisationer, utförs fortfarande en väsentlig del av omsorgsarbetet av personal i den offentligt finansierade äldreomsorgen, anställda av offentliga arbetsgivare eller av privata genom entreprenader eller kundval (Szebehely 2000; Trydegård 2001). I den nordiska modellen utgör personalen en central resurs; det är tillgången till personal med god kompetens som möjliggör god vård och omsorg för de äldre medborgarna. Men vad säger oss forskningen om personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö i den nordiska äldreomsorgen?

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error