1887

Kulturarv og økosystemtjenester

Sammenhenger, muligheter og begrensninger

image of Kulturarv og økosystemtjenester

De siste årene har økosystemtjenester kommet inn som et nytt og viktig begrep i miljøarbeidet. I denne rapporten oppsummeres prosjektet "Kulturarv som økosystemtjeneste. En mulighetsstudie", hvor sammenhenger, muligheter og begrensinger i grensesnittet økosystemtjenester og kulturarv diskuteres. Rapporten sammenstiller kulturminneforvaltningens verdikategoriseringssystemer med økosystemtjenestetilnærmingens begrep "kulturelle tjenester". En diskusjon av kvalitativ, kvantitativ og monetær verdsetting leder til erkjennelsen at verdisetting av kulturarv og økosystemtjenester ikke kan erstatte hverandre, men supplere hverandre. Samtidig understrekes nødvendigheten av å tenke helhetlig i natur- og kulturminneforvaltningen. Kulturhistorisk og økologisk forståelse vil sammen kunne styrke en bærekraftig forvaltning av landskapet.

Norwegian

.

Helhetlig landskapsforvaltning

I dette kapittelet diskuteres landskapet som en møteplass mellom natur og mennesker. Kunnskap om kulturarv vil kunne øke lesbarheten av landskapet, samt øke opplevelsen av tidsdybde og generere innsikt i tidligere kulturers livsformer. Mot denne bakgrunn drøftes behovet for å tenke helhetlig i natur- og kulturminneforvaltningens verdivurderinger.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error