1887

It-privacy

En forudsætning eller en forhindring for borgeren i Norden?

image of It-privacy

Embedsmandskomitéen for it-politik (EK-IT) har bestilt en analyse af "it-privacy-området" hos Deloitte. It-privacy - privatlivets fred - eller beskyttelse af persondata har aldrig tidligere været så aktuelt, som det er i denne tid, hvor ny teknologi vinder frem hurtigere, end man kan nå at forstå rækkevidden af mulighederne og truslerne for borgerne i relation til bevarelse af sin anonymitet og privatlivets fred. Samtidig er der en stigende samfundsinteresse i automatisk at opsamle information for at kunne opklare eventuel kriminalitet af såvel national som international karakter. I denne kontekst opstår en lang række dilemmaer i relation til, i hvilken udstrækning privatlivets fred må tilsidesættes i bekæmpelsen af kriminalitet mv., samt i hvilken udstrækning overvågningen har den tilsigtede effekt. Nærværende rapport beskriver i en problematiserende og debatterende form dele af disse udfordringer og dilemmaer. Rapporten er fremkommet på baggrund af fire delopgaver: Komparativ analyse af de nordiske landes lovgivning om databeskyttelse. Kortlægning af tilgængelige privatlivsfremmende/privatlivstruende teknologier. Vurdering af, hvorledes de tilgængelige privatlivsfremmende/privatlivstruende teknologier forholder sig til krav og målsætning i persondatabeskyttelsesloven og logning af elektronisk spor. Kortlægning af de nordiske landes tiltag imod spam - en vurdering af spams betydning for privacy-området - og identifikation af mulige nye initiativer til bekæmpelse af spam.

Danish

.

Styringsmidler

Den første definition af privacy blev givet af en amerikansk højesteretsdommer tilbage i 1890‘erne. Den dag i dag findes der ikke én entydigt anerkendt definition af privacy. I den digitale verden taler man ofte om privacy som beskyttelse af person-oplysninger, men også som et bredere begreb relateret til den personlige integritet og selvbestemmelse.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error