1887

It-privacy

En forudsætning eller en forhindring for borgeren i Norden?

image of It-privacy

Embedsmandskomitéen for it-politik (EK-IT) har bestilt en analyse af "it-privacy-området" hos Deloitte. It-privacy - privatlivets fred - eller beskyttelse af persondata har aldrig tidligere været så aktuelt, som det er i denne tid, hvor ny teknologi vinder frem hurtigere, end man kan nå at forstå rækkevidden af mulighederne og truslerne for borgerne i relation til bevarelse af sin anonymitet og privatlivets fred. Samtidig er der en stigende samfundsinteresse i automatisk at opsamle information for at kunne opklare eventuel kriminalitet af såvel national som international karakter. I denne kontekst opstår en lang række dilemmaer i relation til, i hvilken udstrækning privatlivets fred må tilsidesættes i bekæmpelsen af kriminalitet mv., samt i hvilken udstrækning overvågningen har den tilsigtede effekt. Nærværende rapport beskriver i en problematiserende og debatterende form dele af disse udfordringer og dilemmaer. Rapporten er fremkommet på baggrund af fire delopgaver: Komparativ analyse af de nordiske landes lovgivning om databeskyttelse. Kortlægning af tilgængelige privatlivsfremmende/privatlivstruende teknologier. Vurdering af, hvorledes de tilgængelige privatlivsfremmende/privatlivstruende teknologier forholder sig til krav og målsætning i persondatabeskyttelsesloven og logning af elektronisk spor. Kortlægning af de nordiske landes tiltag imod spam - en vurdering af spams betydning for privacy-området - og identifikation af mulige nye initiativer til bekæmpelse af spam.

Danish

.

Kultur

De nordiske velfærdsstater har en lang demokratisk historie, hvor vi bryster os af at have en høj standard for beskyttelse af det enkelte individs personlige frihed og rettigheder. Historisk har vi i Norden beskrevet de demokratiske rettigheder ud fra efterlevelsen af vores forfatningsmæssige lovgivninger/ Grundloven. I disse er den personlige frihed fremhævet som en ukrænkelig ret for alle borgere uanset politisk, religiøs eller racemæssig baggrund.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error