1887

Internet som arena för hälsoförbyggande arbete

image of Internet som arena för hälsoförbyggande arbete

Föreliggande rapport ingår som ett delprojekt inom arbetet med "Realisering av Nordisk Nytte i Kommunikation under Nordisk Ministerråd". Rapporten bygger på en s.k. skrivbordsundersökning och dess övergripande syfte är att studera om de kanaler som framgångsrikt användes av kommersiella sändare visavi barn och unga även kan användas i icke-kommersiella sammanhang för att få mottagarna att aktivt välja hälsosamma livsstilar. I detta sammanhang menas med unga huvudsakligen åldersgruppen 9 - 15 år och beträffande hälsoämne kommer fokus att ligga på mat och fysisk aktivitet. Vilka organisationer i Norden, Europa och annorstädes använder redan nya medier i sitt hälsokommunikativa arbete? Vilka erfarenheter har man dragit av användandet av nya och interaktiva medier? Finns effektutvärderingar genomförda? Hur förhåller sig användandet av nya medier såsom webbsidor, communities på Internet visavi ”gamla” beprövade metoder såsom användandet av skolan, idrottslärare etc. som vidareinformatörer? Kommer användandet av nya medier att öka i hälsoarbetet eller finns det anledning att återgå till ”gamla” beprövade metoder såsom undervisning i skolan.

Swedish

.

Vilka medier är användbara?

Ett genomgående drag hos många hälsokommunikationsprojekt är deras övergripande målformuleringar och målgruppsdefinitioner. Allt för övergripande målformuleringar i samband med förebyggande arbete betyder i klartext att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att mäta effekterna av genomförda aktiviteter. I denna publikation kommer jag dock inte uppehålla mig vid vikten av att definiera mål och målgrupper utan föra ett resonemang om medieval, vilket är fokus i denna publikation. I projektet ”Realisering av Nordisk Nytte i Kommunikation” kan såväl mål som målgrupper redan anses definierade, såtillvida att målet är att få barn och unga att äta rätt kost samt öka sin fysiska aktivitet och målgruppen är alltså barn och unga. Även om detta övergripande mål behöver brytas ner och en mer detaljerad målgruppsdefinition behöver göras lämnas detta därhän i denna studie.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error