1887

Internet som arena för hälsoförbyggande arbete

image of Internet som arena för hälsoförbyggande arbete

Föreliggande rapport ingår som ett delprojekt inom arbetet med "Realisering av Nordisk Nytte i Kommunikation under Nordisk Ministerråd". Rapporten bygger på en s.k. skrivbordsundersökning och dess övergripande syfte är att studera om de kanaler som framgångsrikt användes av kommersiella sändare visavi barn och unga även kan användas i icke-kommersiella sammanhang för att få mottagarna att aktivt välja hälsosamma livsstilar. I detta sammanhang menas med unga huvudsakligen åldersgruppen 9 - 15 år och beträffande hälsoämne kommer fokus att ligga på mat och fysisk aktivitet. Vilka organisationer i Norden, Europa och annorstädes använder redan nya medier i sitt hälsokommunikativa arbete? Vilka erfarenheter har man dragit av användandet av nya och interaktiva medier? Finns effektutvärderingar genomförda? Hur förhåller sig användandet av nya medier såsom webbsidor, communities på Internet visavi ”gamla” beprövade metoder såsom användandet av skolan, idrottslärare etc. som vidareinformatörer? Kommer användandet av nya medier att öka i hälsoarbetet eller finns det anledning att återgå till ”gamla” beprövade metoder såsom undervisning i skolan.

Swedish

.

Inledning

I juli 2006 antog Nordiska ministerrådet en gemensam handlingsplan för de nordiska länderna rörande bättre hälsa och livskvalitet för medborgarna genom rätt diet och fysisk aktivitet (APN 2006:745). Utmaningen är enorm eftersom medborgarna äter alltmer ohälsosam mat samtidigt som den fysiska aktiviteten bland dem har minskat och följden av detta är problem med övervikt och fetma bland såväl barn och unga som den vuxna befolkningen. Andelen överviktiga vuxna i norden beräknas uppgå till runt 40 procent. Motsvarande siffra för barnens vidkommande uppgår till närmare 20 procent (ibid.). Vidare är det stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper, såtillvida att högutbildade äter i större utsträckning en balanserad kost och rör på sig mer än vad som är fallet för lågutbildade medborgare. Det nordiska övergripande målet är således att minska övervikten bland befolkningen samt utjämna klasskillnaderna avseende denna fråga. Ytterligare mål är att få befolkningen i länderna att inse vikten av fysisk aktivitet för välbefinnande. En viktig målgrupp i detta sammanhang är självfallet barn och unga.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error