1887

Varför syns inte nordisk TV i Nordbornas TV-apparater?

En rapport om nordiskt TV-samarbete utarbetad av utredningsman Ole Norrback och Jukka Liedes och Anna Vuopala som sakkunniga och sekreterare

image of Varför syns inte nordisk TV i Nordbornas TV-apparater?

Rapporten innehåller en redogörelse för de nordiska länderna gällande tillgången till grannländernas televisionsutbud. Nordiska ministerrådet gav ambassadör Ole Norrback uppdraget att utreda och komma med förslag till hur tillgången till de övriga nordiska ländernas televisionsutbud kunde ordnas. Utredningen bygger bl.a. på Nordiska rådets medlemsförslag (A/1244/nord) enligt vilken fortsatt tillgång till grannlands-TV skall ordnas i samband med övergången till digitala sändningar. I rapporten föreslås bl.a. att:- ett litet permanent sekretariat byggs upp inom de nordiska publicservicebolagen för att samordna det växande praktiska nordiska TV-samarbetet,

- åtminstone tillgången till nuvarande utbud bibehålls och eventuelltutvidgas- nordiska TV-utbudet aktivt marknadsförs i grannländerna,

- man arbetar för att kanalerna görs tillgängliga på basis av heltäckandesmidiga avtalsmodeller,

- public service-bolagen skapar en nordisk TV-kanal för barn och unga somär tillgänglig för alla i Norden,

- public service-bolagen gör sina TV-program tillgängliga över datanätenoch att de börjar med de egna programproduktionerna,

- Nordiska ministerrådet prioriterar TV-samarbetet under några år ikulturbudgeten.Syftet med rapporten är att utgöra underlag för politisk dryftelse och debatt både i Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet samt i varje nordiskt land nationellt. Målsättningen är att diskussionerna ska leda till konkreta beslut både på lång och kort sikt. Norden skall särskilt i detta sammanhang ses som en enhetlig TV-hemmamarknad.

Swedish

.

Utvecklingen av digital TV och public service

Digitaliseringen av distributionssätten och även själva innehållsproduktionen har lett till en enorm utveckling av radio- och televisionsverksamheten. Överallt finns det stora förväntningar på kvaliteten av programutbudet och dess mångsidighet, liksom på de tilläggstjänster som digital TV möjliggör. I alla de länder där digitala sändningar har introducerats, kommer man inom en överskådlig tid fatta beslut om övergång till enbart digitala sändningar. I detta avsnitt behandlas det tekniska läget för den nordiska televisionsverksamheten just nu och de planer länderna har i fråga om övergången till enbart digitala televisionssändningar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error