1887

Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden

Konsumentperspektivet

image of Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden

Kundval inom social omsorg är en fråga med starka ideologiska undertoner. Samtidigt ställs förhoppningar till kundvalets möjligheter att öka brukarnas valfrihet, skapa kvalitetskonkurrens mellan utförarna och stimulera utvecklingen av omsorgstjänsterna. I rapporten beskrivs de kundvalsmodeller inom äldre- och handikappomsorg som finns i de nordiska länderna. Rapporten bygger också på en inventering av den vetenskapliga kunskapsfronten vad gäller kundvalsmodellers effekter sett utifrån ett konsumentperspektiv. Ett viktigt budskap är att det i de nordiska länderna i stor utsträckning saknas vetenskaplig kunskap om kundvalsmodellers effekter. Rapporten ger en bild av hur mångfacetterat kundvalsbegreppet är. Särskild uppmärksamhet ägnas åt erfarenheter av själva valsituationen. Vilka möjligheter har brukarna att tolka information och utifrån vilka grunder görs valet? Andra frågor som berörs är hur helhetssynen i vården påverkas och vad vet vi om brukarnas syn på valfrihet och kundval. Reflektioner görs också över hur storleken på en ”äldrepeng” kan påverka brukarnas valmöjligheter och om biståndshandläggarnas roll behöver förändras för att ett kundvalssystem skall fungera tillfredställande. I ett avslutande kapitel ges förslag på angelägna frågor för framtida forskning.

Swedish

.

Några frågor för framtida forskning

Ett syfte med studien har varit att ge förslag på angelägna forskningsfrågor om kundval sett ur brukarens perspektiv. I detta kapitel lyfter vi därför fram några frågor för framtida forskning.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error