1887

Kontroll av klassifisering og merking av kjemiske stoffer og blandinger etter det nye CLP-regelverket

Nordisk tilsynsprosjekt 2012-2013

image of Kontroll av klassifisering og merking av kjemiske stoffer og blandinger etter det nye CLP-regelverket

Tilsynsmyndighetene for kjemikalier i Danmark, Sverige, Finland og Norge har gjennomført et felles tilsynsprosjekt i 2012-2013. Hovedformålet med prosjektet har vært å kontrollere om nordiske importører, produsenter og distributører av kjemikalier etterlever det nye klassifiserings- og merkingsregelverket CLP (Classification, Labelling and Packaging) som trådte i kraft i 2010. Prosjektet omfattet også kontroll av klassifisering og merking i sikkerhetsdatabladene og at sikkerhetsdatabladene følger de nye kravene i vedlegg II til REACH (forordning (EU) nr. 453/2010). Det ble også kontrollert om virksomhetene hadde overholdt meldeplikten for kjemiske stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Rapporten gir en oversikt over gjennomføringen av prosjektet og lovgivningen for kjemikalier i EU/EØS området. Resultater og konklusjoner er beskrevet bå de for hver enkelt land og samlet.

Norwegian

.

Innledning

CLP-forordningen er det nye europæiske klassificeringssystem for kemiske stoffer og blandinger. CLP står for Classification, Labelling and Packaging, og er baseret på det globale GHS system (Globally Harmonised System of classification and labelling) under FN.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error