1887

Kontroll av klassifisering og merking av kjemiske stoffer og blandinger etter det nye CLP-regelverket

Nordisk tilsynsprosjekt 2012-2013

image of Kontroll av klassifisering og merking av kjemiske stoffer og blandinger etter det nye CLP-regelverket

Tilsynsmyndighetene for kjemikalier i Danmark, Sverige, Finland og Norge har gjennomført et felles tilsynsprosjekt i 2012-2013. Hovedformålet med prosjektet har vært å kontrollere om nordiske importører, produsenter og distributører av kjemikalier etterlever det nye klassifiserings- og merkingsregelverket CLP (Classification, Labelling and Packaging) som trådte i kraft i 2010. Prosjektet omfattet også kontroll av klassifisering og merking i sikkerhetsdatabladene og at sikkerhetsdatabladene følger de nye kravene i vedlegg II til REACH (forordning (EU) nr. 453/2010). Det ble også kontrollert om virksomhetene hadde overholdt meldeplikten for kjemiske stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Rapporten gir en oversikt over gjennomføringen av prosjektet og lovgivningen for kjemikalier i EU/EØS området. Resultater og konklusjoner er beskrevet bå de for hver enkelt land og samlet.

Norwegian

.

Forord

Kjemikaliemyndighetene i de nordiske landene har i mange år samarbeidet om felles tilsynsprosjekter for å sikre større gjennomslagskraft og skape større likhet i tolkningen av felles EU-regler på kjemikalieområdet. Dette blir viktigere og viktigere med tanke på de mange forordninger som er kommet de senere årene (CLP, REACH) og som er underveis (Biocidforordningen).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error