1887

Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer

Utredning av möjligheter i en nordisk kontext: Befintliga standarder eller ett nytt nordiskt system?

image of Hållbarhetscertifiering av turistdestinationer

Det finns ett antal olika miljö– eller hållbarhetscertifieringssystem för enskilda företag och produkter inom turistindustrin. Certifierade företag kan dock endast uppfylla en del av de förväntningar som morgondagens turister och framtida generationer kan antas ha till hållbarheten. För att ta steget vidare krävs det ett omfattande samarbete mellan industrin och det lokala samhället, så som kommunstyrelsen och befolkningen. Hela samhället måste delta för att uppnå målet om en så hållbar turism som möjligt. Trots detta finns det nästan inga system för hållbarhetscertifiering av hela samhällen eller turistdestinationer. I denna rapport presenteras en utredning av möjligheter och hinder kring hållbarhetscertifiering av turistdestinationer i en nordisk kontext, antingen enligt befintliga standarder eller enligt ett ev. nytt nordiskt system. Syftet med rapporten är att skapa ett bra underlag till nordiska myndigheter för beslut om ev. miljö- eller hållbarhetscertifiering av turistdestinationer. Rapporten utarbetades av konsultföretaget Environice på Island på uppdrag av Nordiska ministerrådets Småsamfundsgrupp, som är er undergrupp till ministerrådets arbetsgrupp för hållbar produktion och konsumtion (HKP-gruppen).

Swedish

.

Frågeschema för behovsanalys (svenska)

Denna undersökning är en del av en utvärdering som Environice jobbar med för Nordiska ministerrådets Småsamfundsgrupp. Syftet är att uppskatta behovet av hållbarhetscertifiering hos småsamhällen som delvis lever på turism. Undersökningen handlar även om de vanligaste hindren och möjligheterna kopplade till detta.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error