1887

Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

image of Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

Fiskeoppdrett i Norden omfavner mange ulike marine- og ferskvannsarter og representerer et betydelig årlig produksjonskvantum i forhold til total produksjon i Europa. Målet med denne rapporten er å anbefale beste tilgjengelige teknikker (BAT) som reduserer forbruk av vann og energi, belastningen fra fôr og fekalier, og forbruk av medisiner og kjemikalier i havbasert og landbasert fiskeoppdrett. Rapporten presenterer en oversikt over de prosesser som er tilgjengelig i fiskeoppdretts- industrien. Foruten en statistisk oversikt over produksjonstall m.m. innenfor oppdrettsindustrien, inneholder rapporten beskrivelser av teknikker som kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker) for å redusere forbruk av ressurser og miljøpåvirkninger fra landbasert og havbasert oppdrett. Rapporten henvender seg spesielt til oppdrettsindustrien og til miljømyndighetene i de nordiske landene. Den ble finanisert av Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for Produkter og Avfall gennem den nordiske BAT-gruppen.

Norwegian

.

Artsbeskrivelse og oppdrettskonsept

Atlantisk laks er en anadrom fiskeart som klekker i ferskvann og vokser opp i havet. Laksen vandrer opp i elvene på sensommeren og gyter i oktober - desember. Yngelen klekkes ut på vinteren i januar – februar. Fiskene som når en bestemt størrelse ut på høsten, vil gjennomgå en smoltifisering som tilpasser den til å leve i saltvann ut på vårparten, mens de som ikke når denne størrelsen vil måtte utsette smoltifiseringen ennå et år . Etter 1-3 år i havet vender den tilbake til elven for å gyte.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error