1887

Avfallshantering ombord på fiskefartyg och mindre fartyg

image of Avfallshantering ombord på fiskefartyg och mindre fartyg

Avfall från sjöfarten är ett stort problem i våra havs- och kustområden. Detta trots att man har utarbetat regler för att skydda mot sådana utsläpp. Avfall som dumpas överbord kan ge stora skador på miljön i havet, både som livsmiljö och som fritidsområde. Det visar sig också att avfallet skadar fiskenäringen, såväl vad gäller användbara naturresurser som vad gäller utrustning och redskap. Tillsammans med samhällets allmänna förväntningar skapar gällande internationella, regionala och nationella regler de ramförutsättningar som också gäller fiskefartyg och mindre fartyg för hur man ska hantera avfall som genereras i samband med drift av fartyget. I denna publikation presenteras information om de förutsättningar som gäller. Syftet är att motivera och inspirera till en effektiv och miljövänlig avfallshantering. I foldern försöker vi i första hand åskådliggöra behovet av att man uppträder på ett sätt som värnar miljön och naturresurserna förbinder sig att skapa förutsättningar för att uppfylla kraven på miljövänlig avfallshantering, förbättrar hanteringen genom att kontrollera den egna förmågan att uppfylla kraven på miljövänlig avfallshantering.

Swedish

.

Fartygsgenererat avfall — korrekt hantering!

Det finns olika sätt att hantera avfall. I avfallspyramiden nedan visas vilka metoder som kan tillämpas vid behandling av avfall. Den minst önskvärda behandlingsformen ligger i botten av pyramiden och mer önskvärd hantering av avfallet visas högre upp i pyramiden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error