1887

Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden

Färöarna, Grönland och Island

image of Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden

Den nordiska välfärdsstatsmodellen kännetecknas av högt arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor och män, universalistiska principer för fördelning av sociala rättigheter, relativt generösa ersättningsnivåer, omfattande offentlig servicesektor och ett begränsat individuellt beroende av ekonomiskt stöd från familjen. Trots att Färöarna, Grönland och Island geopolitisk tillhör Norden inkluderas de sällan i internationellt jämförande välfärdsstatsstudier. Vissa analyser tyder dock på att den välfärdspolitik som bedrivits i dessa områden delvis skiljer sig från övriga Norden. Syftet med rapporten är dels att utgöra en kunskapsöversikt över befintlig samhällsvetenskaplig och välfärdsrelaterad forskning kring Västnorden och dels att jämföra välfärdspolitiska indikatorer i vid bemärkelse från Färöarna, Grönland och Island för att identifiera såväl länderspecifika som gemensamma drag i utformningen av de västnordiska områdenas välfärdspolitiska system.

Swedish

.

Sammanfattning

Den nordiska välfärdsstatsmodellen kännetecknas av högt arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor och män, universalistiska principer för fördelning av sociala rättigheter, relativt generösa ersättningsnivåer, omfattande offentlig servicesektor och ett begränsat individuellt beroende av ekonomiskt stöd från familjen. Trots att Färöarna, Grönland och Island geopolitisk tillhör Norden inkluderas de sällan i internationellt jämförande välfärdsstatsstudier. Vissa analyser tyder dock på att den välfärdspolitik som bedrivits i dessa områden delvis skiljer sig från övriga Norden. Syftet med rapporten är dels att utgöra en kunskapsöversikt över befintlig samhällsvetenskaplig och välfärdsrelaterad forskning kring Västnorden och dels att jämföra välfärdspolitiska indikatorer i vid bemärkelse från Färöarna, Grönland och Island för att identifiera såväl länderspecifika som gemensamma drag i utformningen av de västnordiska områdenas välfärdspolitiska system. Slutsatser från tidigare och pågående välfärdsrelaterad forskning från de tre områdena presenteras och vad som framstår som mer generella, alternativt mer specifika drag i de olika västnordiska samhällena lyfts fram. Utformningen av de västnordiska välfärdspolitiska programmen, framförallt de som rör olika typer av socialförsäkringar, beskrivs översiktligt och jämförs med varandra och med östra Norden. De slutsatser som presenteras är främst ämnade att stimulera till nya problemformuleringar och fortsatta länderspecifika och jämförande studier. Endast engelskspråkiga texter och texter tillgängliga på skandinaviska språk har använts. Det material som använts består av rapporter, forskningsresultat och analyser samt tillgängligt offentligt statistiskt material. Därtill har material som publicerats på Internet utnyttjats. Delar av informationen bygger på egna beräkningar och omräkningar och bör därför betraktas som indikativa.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error