1887

Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden

Färöarna, Grönland och Island

image of Välfärdspolitiska förhållanden i Västnorden

Den nordiska välfärdsstatsmodellen kännetecknas av högt arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor och män, universalistiska principer för fördelning av sociala rättigheter, relativt generösa ersättningsnivåer, omfattande offentlig servicesektor och ett begränsat individuellt beroende av ekonomiskt stöd från familjen. Trots att Färöarna, Grönland och Island geopolitisk tillhör Norden inkluderas de sällan i internationellt jämförande välfärdsstatsstudier. Vissa analyser tyder dock på att den välfärdspolitik som bedrivits i dessa områden delvis skiljer sig från övriga Norden. Syftet med rapporten är dels att utgöra en kunskapsöversikt över befintlig samhällsvetenskaplig och välfärdsrelaterad forskning kring Västnorden och dels att jämföra välfärdspolitiska indikatorer i vid bemärkelse från Färöarna, Grönland och Island för att identifiera såväl länderspecifika som gemensamma drag i utformningen av de västnordiska områdenas välfärdspolitiska system.

Swedish

.

Förord

Den primära avsikten med föreliggande rapport är att skapa en övergripande bild av dagsläget när det gäller välfärd och välfärdsforskning i västnorden samt att presentera den empiri och forskning som välfärdspolitiska frågor för närvarande kringgärdas av. Ytterligare ett syfte har varit att ge förslag till forskningsområden för fortsatta västnordiska studier. Arbetet har därmed i första hand motiverats av en strävan att åstadkomma ett övergripande kunskapsmässigt underlag. De konklusioner som presenteras är ämnade att stimulera till nya problemformuleringar och fortsatta länderspecifika och jämförande studier. Endast engelskspråkiga texter och texter tillgängliga på skandinaviska språk har använts. Arbetet har finansierats med medel från Nordiska Ministerrådets Välfärdsforskningsprogram via Norges Forskningsråd. Jag vill rikta ett stort tack till Petra Jonsdóttir Joensen, Beinta í Jákupsstovu och Gestur Hovgaard i Färöarna, Tom Greiffenberg, Birger Poppel, Kirsten Olesen och Wolfgang Kahlig i Grönland samt till Gudny Eydal, Stefán Ólafsson, Guðdbjörg Linda Rafnsdóttir och Ingibjörg Broddadóttir i Island som bistått mig i arbetet genom att tillhandahålla källmaterial och empiriska underlag och som också under arbetets gång har givit mig mycket konstruktiv kritik till texten.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error