1887

Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Utviklingen i perioden 2000-2005 - metodebeskrivelser

image of Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Denne rapporten viser utviklingen i anslåtte bevilgninger til forskning og utviklingarbeid (FoU) over de nordiske landenes statsbudsjetter i perioden 2000-2005. Til sammen utgjorde disse 66 milliarder norske kroner (NOK) i 2005. I rapporten inngår også en beskrivelse av metodegrunnlaget for analysene i de enkelte landene. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle landene og bygger i stor grad på materiale innsamlet av NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Senter for innovasjonsstudier).

Norwegian

.

Metode for analysene i Norden

I Danmark blir statsbudsjettanalysene gjennomført ved Finansdepartementet, mens de i Island og Norge blir utarbeidet ved henholdsvis Forskningsrådslignende organ (Rannis) og forskningsinstitutt (NIFU STEP). I Finland og Sverige er det de statistiske sentralbyråene som har ansvaret for utarbeidelsen av slike analyser (Statistikcentralen og Statistiska centralbyrån). I to av de nordiske landene har ansvaret for gjennomføringen av slike analyser endret seg over tid. Dette gjelder Danmark og Finland. I Danmark var denne oppgaven tillagt Analyseinstitut for Forskning som var et frittstående forskningsinstitutt (2000-2003) og før det Forskningsministeriet og Forskningssekretariatet, mens den i Finland tidligere lå under Finlands Akademi (forskningsrådslignende organ). For nærmere beskrivelse av enkeltlandene, se kapittel 4.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error