1887

Rapport över ändringar i de nordiska avtalen efter 1 januari 1995, i synnerhet ur ett EU-rättsligt perspektiv

image of Rapport över ändringar i de nordiska avtalen efter 1 januari 1995, i synnerhet ur ett EU-rättsligt perspektiv

Denna rapport, som utarbetats på uppdrag av Nordiska ministerrådet, undersöker förhållandet mellan nordiska avtal och EU-rätten efter Finlands och Sveriges inträde i EU den 1.1.1995. Rapporten strävar efter att undersöka om dessa avtal har ändrats på grund av de skyldigheter som följer av EU-rätten. Med tiden har allt fler frågor kommit att omfattas av EU-rätten, vilket lett till att de nordiska ländernas möjlighet att upprätthålla eller utveckla harmoniserade nordiska regler som avviker från EU-rätten har minskat. För att trygga förutsättningarna för det nordiska samarbetet också i framtiden bör det nordiska samarbetet beaktas vid beredningen av EU-lagstiftning. Rapporten visar att det ofta varit möjligt att hitta metoder för ett fortsatt samarbete i situationer där nordiskt samarbete har gett mervärde.

Swedish

.

Undersökningens mål, begränsningar och metodologi

Avtalet som sätter upp ramarna för det nordiska samarbetet, det vill säga samarbetsöverenskommelsen mellan Island, Norge, Sverige, Finland och Danmark (Helsingforsavtalet) undertecknades den 23 mars 1962. Enligt artikel 1 i avtalet ska de “fördragsslutande parterna […] eftersträva att bevara och ytterligare utveckla samarbetet mellan länderna på det rättsliga, kulturella, sociala och ekonomiska området samt i fråga om samfärdseln och miljövården.” Det nordiska samarbetet på dessa områden sker inom ramen för Nordiska ministerrådet. Samarbetet har under åren lett till åtskilliga mellanstatliga överenskommelser mellan de nordiska länderna som konkretiserar det. Rötterna till det nordiska samarbetet och även avtalen mellan länderna går emellertid betydligt längre tillbaka i historien än Helsingforsavtalet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error