1887

Rapport över ändringar i de nordiska avtalen efter 1 januari 1995, i synnerhet ur ett EU-rättsligt perspektiv

image of Rapport över ändringar i de nordiska avtalen efter 1 januari 1995, i synnerhet ur ett EU-rättsligt perspektiv

Denna rapport, som utarbetats på uppdrag av Nordiska ministerrådet, undersöker förhållandet mellan nordiska avtal och EU-rätten efter Finlands och Sveriges inträde i EU den 1.1.1995. Rapporten strävar efter att undersöka om dessa avtal har ändrats på grund av de skyldigheter som följer av EU-rätten. Med tiden har allt fler frågor kommit att omfattas av EU-rätten, vilket lett till att de nordiska ländernas möjlighet att upprätthålla eller utveckla harmoniserade nordiska regler som avviker från EU-rätten har minskat. För att trygga förutsättningarna för det nordiska samarbetet också i framtiden bör det nordiska samarbetet beaktas vid beredningen av EU-lagstiftning. Rapporten visar att det ofta varit möjligt att hitta metoder för ett fortsatt samarbete i situationer där nordiskt samarbete har gett mervärde.

Swedish

.

Slutsatser

I litteraturen talar man ibland om att det nordiska rättsliga samarbetet befinner sig i en kris. De nordiska länderna lyckas inte få in sina gemensamma mål på EU:s agenda och det upplevs som svårt att föra fram det nordiska perspektivet på EU-nivå. Man tänker att det nordiska samarbetet på sin höjd fungerar som ett tillägg eller ett komplement till EU:s lagstiftningsåtgärder. Fungerande lösningar, som exempelvis den nordiska passunionen, får ge vika eller ändras på grund av skyldigheterna gentemot EU. Internationella avtal mellan medlemsstater har hamnat i skymundan på grund av utvecklingen för EU-rätten. I praktiken skiljer sig även de olika nordiska ländernas EU-politik ofta från varandra, vilket gör att det inte alltid är möjligt att ersätta det nordiska samarbetet med samarbete på EU-nivå.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error