1887

Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Realiteter og perspektiver

image of Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Denne rapport undersøger, hvor meget de fem nordiske lande samarbej-der i forbindelse med gennemførelsen af EU- og EØS-lovgivning. Endvi-dere vurderes, hvilken betydning dette samarbejde har for mængden af grænsehindringer mellem de nordiske lande. Rapporten vil særligt belyse følgende problemstillinger: I hvilken grad har nordisk samarbejde om implementering af EU- og EØS-lovgivning til formål at ensarte landenes gennemførelseslovgivning for derved at undgå, at forskelle mellem de nationale lovgivninger kommer til at virke hæmmende for fri mobilitet og grænseoverskridende samhandel? I hvilket omfang fører staternes ukoordinerede implemen-tering af EU- og EØS-lovgivning til grænsehindringer? Hvor sandsynligt er det, at et øget nordisk samarbejde ville have reduceret omfanget af sådanne grænsehindringer?

Danish

.

Omfanget af nordisk samarbejde om implementeringen af EF-direktiver

Som beskrevet i afsnit 4-5 ovenfor, overlades de enkelte stater ofte et betydeligt skøn, når de skal gennemføre et EU-direktiv. Og som anført samme sted kan forskelle i udnyttelse af dette skøn resultere i grænsehindringer for borgere og virksomheder. Spørgsmålet er derfor, dels i hvilket omfang de nordiske lande samarbejder om direktivimplementering, dels i hvilket omfang landene i forbindelse med et sådant samarbejde søger at opnå en mere ensartet implementeringslovgivning med henblik på at reducere mængden af grænsehindringer for derved at give bedst mulig grundlag for mobilitet og grænseoverskridende samhandel på nordisk plan.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error