1887

Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Realiteter og perspektiver

image of Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Denne rapport undersøger, hvor meget de fem nordiske lande samarbej-der i forbindelse med gennemførelsen af EU- og EØS-lovgivning. Endvi-dere vurderes, hvilken betydning dette samarbejde har for mængden af grænsehindringer mellem de nordiske lande. Rapporten vil særligt belyse følgende problemstillinger: I hvilken grad har nordisk samarbejde om implementering af EU- og EØS-lovgivning til formål at ensarte landenes gennemførelseslovgivning for derved at undgå, at forskelle mellem de nationale lovgivninger kommer til at virke hæmmende for fri mobilitet og grænseoverskridende samhandel? I hvilket omfang fører staternes ukoordinerede implemen-tering af EU- og EØS-lovgivning til grænsehindringer? Hvor sandsynligt er det, at et øget nordisk samarbejde ville have reduceret omfanget af sådanne grænsehindringer?

Danish

.

Hvor ofte opstår der grænsehindringer i forbindelse med staternes implementering af EU-lovgivning?

Som påvist ovenfor udelukker det forhold, at et område er undergivet EU- og EØS-retlig harmonisering ikke, at der fortsat kan bestå forskelle mellem de nordiske lovgivninger, som kan afskrække virksomheder og borgere fra at gøre brug af reglerne om fri bevægelighed. I det følgende diskuteres, hvor stort dette problem i praksis er. I overensstemmelse med rapportens kommissorium vil fokus være på tilfælde, hvor der introduceres nye grænsehindringer. Da det allerede nu kan forudskikkes, at der næppe er tale om mange sådanne tilfælde, vil vi også knytte nogle bemærkninger til spørgsmålet om, i hvilket omfang staterne i forbindelse med gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning aktivt arbejder på at fjerne eksisterende grænsehindringer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error