1887

Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Realiteter og perspektiver

image of Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Denne rapport undersøger, hvor meget de fem nordiske lande samarbej-der i forbindelse med gennemførelsen af EU- og EØS-lovgivning. Endvi-dere vurderes, hvilken betydning dette samarbejde har for mængden af grænsehindringer mellem de nordiske lande. Rapporten vil særligt belyse følgende problemstillinger: I hvilken grad har nordisk samarbejde om implementering af EU- og EØS-lovgivning til formål at ensarte landenes gennemførelseslovgivning for derved at undgå, at forskelle mellem de nationale lovgivninger kommer til at virke hæmmende for fri mobilitet og grænseoverskridende samhandel? I hvilket omfang fører staternes ukoordinerede implemen-tering af EU- og EØS-lovgivning til grænsehindringer? Hvor sandsynligt er det, at et øget nordisk samarbejde ville have reduceret omfanget af sådanne grænsehindringer?

Danish

.

Generelt om nordisk lovsamarbejde og EU

Historisk set har nordisk lovgivningssamarbejde været baseret på ideologiske ønsker om samhørighed og fælles værdier. Retslighed har været et mål i sig selv. Samarbejdet har hvilet på, at de nordiske retssystemer har betydelige fællesnævnere m.h.t. bl.a. retskildelære og en pragmatisk fortolkningsstil med relativt set mindre vægt på generelle principper og større vægt på loyalitet over for lovgivningsmagtens hensigt med en given regulering. Hertil kom allerede fra begyndelsen af samarbejdet en erkendelse af, at indbyrdes tilnærmede regler kunne have praktiske fordele for borgere og virksomheder. Dog har det nordiske lovgivningssamarbejde ikke på samme måde som EU-samarbejdet haft sikring af lige konkurrencevilkår for landenes virksomheder som hovedmål. Tværtimod udgjorde områder som f.eks. etableringsadgang og konkurrencepolitik traditionelt ikke områder, der blev undergivet nordisk lovgivningssamarbejde.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error