1887

Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Realiteter og perspektiver

image of Nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning

Denne rapport undersøger, hvor meget de fem nordiske lande samarbej-der i forbindelse med gennemførelsen af EU- og EØS-lovgivning. Endvi-dere vurderes, hvilken betydning dette samarbejde har for mængden af grænsehindringer mellem de nordiske lande. Rapporten vil særligt belyse følgende problemstillinger: I hvilken grad har nordisk samarbejde om implementering af EU- og EØS-lovgivning til formål at ensarte landenes gennemførelseslovgivning for derved at undgå, at forskelle mellem de nationale lovgivninger kommer til at virke hæmmende for fri mobilitet og grænseoverskridende samhandel? I hvilket omfang fører staternes ukoordinerede implemen-tering af EU- og EØS-lovgivning til grænsehindringer? Hvor sandsynligt er det, at et øget nordisk samarbejde ville have reduceret omfanget af sådanne grænsehindringer?

Danish

.

Anbefalinger for fremtidigt nordisk samarbejde i forbindelse med direktivgennemførelse

Ovenfor under pkt. 4–5 blev det påvist, at forskelle i den nationale implementering af direktiver undertiden enten skaber grænsehindringer eller dog tillader, at allerede eksisterende forskelle mellem de nationale lovgivninger kan bestå. Endvidere blev det ovenfor under pkt. 6 konkluderet, at der er mange retsområder, hvor der ikke findes noget synderligt nordisk samarbejde om gennemførelse af EU- og EØS-lovgivning. På den baggrund er det naturligt at stille spørgsmålet, om et øget nordisk samarbejde om sådanne spørgsmål ville have reduceret omfanget af disse grænsehindringer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error