1887

Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

image of Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

Hvordan er den rettslige reguleringen av det sivilrettslige mellommannsansvaret ved kjøp og salg av varer og tjenester på Internett? Utredningen viser at det er et stort problem ved salg på nettet at partsforholdene på tilbydersiden ofte er uklare. Det er et typisk trekk at partene ikke ser hverandre og ofte fremgår det ikke klart om den som tilbyr varene selger i eget navn eller i fremmed navn, eller hvem som overhodet er tilbyder. Forbrukeren mangler derfor ofte kunnskap om hvem han inngår avtale med. Dette er lite tilfredsstillende for forbrukerkjøperne, og problemene viser seg typisk når avtalen ikke oppfylles fra motpartens side. Den gjeldende reguleringen av mellommenns ansvar er dels sterkt fragmentarisk og dels bygger den i stor grad på alminnelige ulovfestede kontraktsrettslige og erstatningsrettslige regler og prinsipper. Selv ikke i Norden er det rettsenhet. Prosjektgruppen foreslår på denne bakgrunn at det foretas visse lovendringer på felles nordisk nivå, bl.a. for å øke tilliten til handel på nettet.

Norwegian

.

Mellommannens erstatningsansvar

Om mellommannen ikke selv hefter for hovedmannens avtaleforpliktelser på kontraktsrettslig grunnlag etter de regler som er skissert ovenfor i punkt 2, kan han likevel på ulike grunnlag tenkes å bli erstatningsansvarlig for det tap kunden påføres som følge av den avtale han har inngått, herunder markedsføringen. Så lenge mellommannen står utenfor kontraktsforholdet mellom hovedmann og kunde, vil det i utgangspunktet være tale om et utenomkontraktsrettslig ansvar. I visse situasjoner kan det imidlertid være et kontraktsforhold mellom mellommannen og forbrukeren. Et nærliggende eksempel er tilfeller der kjøp av varer og tjenester forutsetter registrering hos og/eller et abonnementsforhold til det nettsted der varen eller tjenesten selges fra. Selv om nettstedet etter de regler som er behandlet ovenfor i avsnitt 2 ikke selv er kontraktsrettslig bundet av selve avtalen om salg av varen, vil det i slike situasjoner foreligge en avtale om bruk av nettjenesten. Dermed oppstår også spørsmål om det tap forbrukeren lider som følge av den inngåtte avtale med hovedmannen, også kan sies å være en følge av nettstedets kontraktsbrudd overfor forbrukeren. Nettstedet kan f.eks. ikke sies å ha ført den kontroll med hvem som får tilby varer som det nettjenesten eksplisitt eller implisitt forutsetter. Ansvaret må i et slikt tilfelle avgjøres med grunnlag i kontrakten og de bakgrunnsregler som gjelder for den type avtale det er tale om.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error