1887

Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

image of Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

Hvordan er den rettslige reguleringen av det sivilrettslige mellommannsansvaret ved kjøp og salg av varer og tjenester på Internett? Utredningen viser at det er et stort problem ved salg på nettet at partsforholdene på tilbydersiden ofte er uklare. Det er et typisk trekk at partene ikke ser hverandre og ofte fremgår det ikke klart om den som tilbyr varene selger i eget navn eller i fremmed navn, eller hvem som overhodet er tilbyder. Forbrukeren mangler derfor ofte kunnskap om hvem han inngår avtale med. Dette er lite tilfredsstillende for forbrukerkjøperne, og problemene viser seg typisk når avtalen ikke oppfylles fra motpartens side. Den gjeldende reguleringen av mellommenns ansvar er dels sterkt fragmentarisk og dels bygger den i stor grad på alminnelige ulovfestede kontraktsrettslige og erstatningsrettslige regler og prinsipper. Selv ikke i Norden er det rettsenhet. Prosjektgruppen foreslår på denne bakgrunn at det foretas visse lovendringer på felles nordisk nivå, bl.a. for å øke tilliten til handel på nettet.

Norwegian

.

Kontraktsrettslig oppfyllelsesansvar for formidling av varer og tjenester

Når vi skal se nærmere på mellommannens eller formidlerens sivilrettslige ansvar for omsetning av varer og tjenester på Internett, er det naturlig først å ta for seg muligheten for at mellommannen selv hefter for den omsatte vare eller tjeneste på rent kontraktsrettslig grunnlag. Det dreier seg altså om de tilfeller der mellommannen selv får oppfyllelsesansvar. Her må man støtte seg på alminnelige prinsipper om hvem som blir kontraktsrettslig bundet overfor medkontrahenten, supplert med særbestemmelser i lovgivingen. Ettersom det som nevnt vil finnes et utall forskjellige typer mellommannsituasjoner ved internettomsetning, kan det som foran nevnt være hensiktsmessig å sortere problemstillingen i noen hovedkategorier. Samtidig vil det eksistere ”gråsoner” mellom kategoriene, og det er særlig i disse gråsoner de rettslige problemene oppstår.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error