1887

Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

image of Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

Hvordan er den rettslige reguleringen av det sivilrettslige mellommannsansvaret ved kjøp og salg av varer og tjenester på Internett? Utredningen viser at det er et stort problem ved salg på nettet at partsforholdene på tilbydersiden ofte er uklare. Det er et typisk trekk at partene ikke ser hverandre og ofte fremgår det ikke klart om den som tilbyr varene selger i eget navn eller i fremmed navn, eller hvem som overhodet er tilbyder. Forbrukeren mangler derfor ofte kunnskap om hvem han inngår avtale med. Dette er lite tilfredsstillende for forbrukerkjøperne, og problemene viser seg typisk når avtalen ikke oppfylles fra motpartens side. Den gjeldende reguleringen av mellommenns ansvar er dels sterkt fragmentarisk og dels bygger den i stor grad på alminnelige ulovfestede kontraktsrettslige og erstatningsrettslige regler og prinsipper. Selv ikke i Norden er det rettsenhet. Prosjektgruppen foreslår på denne bakgrunn at det foretas visse lovendringer på felles nordisk nivå, bl.a. for å øke tilliten til handel på nettet.

Norwegian

.

Innledning

Temaet for denne utredningen er den rettslige regulering av det sivilrettslige mellommannsansvaret relatert til kjøp og salg av varer og tjenester på Internett, med særlig sikte på forbrukerforhold. Den nær sagt eksplosive utvikling av elektronisk handel over Internett de siste årene har medført behov for å se nærmere på forbrukerrettslige og - politiske aspekter ved denne form for handel. Et tilbakevendende problem i så henseende er den uklarhet som ofte råder med hensyn til de forskjellige internettaktørers roller og ansvar for de varer og tjenester som tilbys over nettet. I Forbrukerrådets søknad om prosjektmidler fra Nordisk Ministerråd er problemstillingen sammenfattet slik

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error