1887

Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

image of Mellommenns sivilrettslige ansvar ved handel på Internett

Hvordan er den rettslige reguleringen av det sivilrettslige mellommannsansvaret ved kjøp og salg av varer og tjenester på Internett? Utredningen viser at det er et stort problem ved salg på nettet at partsforholdene på tilbydersiden ofte er uklare. Det er et typisk trekk at partene ikke ser hverandre og ofte fremgår det ikke klart om den som tilbyr varene selger i eget navn eller i fremmed navn, eller hvem som overhodet er tilbyder. Forbrukeren mangler derfor ofte kunnskap om hvem han inngår avtale med. Dette er lite tilfredsstillende for forbrukerkjøperne, og problemene viser seg typisk når avtalen ikke oppfylles fra motpartens side. Den gjeldende reguleringen av mellommenns ansvar er dels sterkt fragmentarisk og dels bygger den i stor grad på alminnelige ulovfestede kontraktsrettslige og erstatningsrettslige regler og prinsipper. Selv ikke i Norden er det rettsenhet. Prosjektgruppen foreslår på denne bakgrunn at det foretas visse lovendringer på felles nordisk nivå, bl.a. for å øke tilliten til handel på nettet.

Norwegian

.

Ansvarsfraskrivelser

Et problem i forlengelsen av mellommannens sivilrettslige ansvar ved omsetning av varer og tjenester på Internett, er håndteringen av klausuler om ansvarsfraskrivelser. Problemet relaterer seg både til den situasjon at "mellommannen" selv hefter, enten det er på grunn av manglende klargjøring av sin rettsstilling eller lovbestemte regler om solidaransvar med hovedmannen (jf. punkt 2), og det tilfellet at mellommannen er erstatningsansvarlig uten selv å være part i avtalen om omsetning av den aktuelle vare eller tjeneste (jf. punkt 3).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error