1887

Lagstiftningspolitik

nordiskt seminarium om lagstiftningspolitik

image of Lagstiftningspolitik

Lagstiftningspolitik är ett begrepp som introducerats i försöken att nå ett helhetsbetonat, planmässigt och samordnat betraktelsesätt på lagstiftningen. Med lagstiftningspolitik avses något mer än enbart strävandena att nå en mer begriplig och överskådlig lagstiftning. Det är fråga om att få ett grepp om lagstiftningen som medel i ett målrationellt, politiskt handlande. Vid det nordiska seminariet om lagstiftningspolitik gjordes en översikt av hur man i varje nordiskt land arbetar för att förbättra lagstiftningens kvalitet och för att skapa en konsekvent lagstiftningspolitik. Som underlag utarbetades nationella rapporter från länderna. Vid seminariet inleddes också en debatt om det finns utrymme för något man kunde kalla en nordisk lagstiftningspolitik. Frågan är om det finns möjligheter att anlägga övergripande mål för det nordiska lagstiftningssamarbetet och att se över de rutiner och samarbetsformer som nu gäller. Frågan är också hur det vore möjligt att bättre än för närvarande politiskt förankra det nordiska lagstiftningssamarbetet och få tydligare politiska målsättningar. Debatten om lagstiftningens kvalitet är ständigt pågående - endast intensiteten varierar. Debatten om lagstiftningspolitik är ett försök att gå in på djupare strukturer. Seminariet i Haiko var ett första försök att föra in denna diskussion i ett nordiskt sammanhang.

Swedish

.

Lagstiftningspolitiken i ett svenskt perspektiv

Låt mig inledningsvis citera några meningar ur ett lagrådsyttrande 1924. Lagrådet är kritiskt till ett regeringsförslag om nya lagar om renskötsel: ”De föreliggande förslagen [hava] i såväl sakligt som formellt hänseende blivit på ett mindre tillfredsställande sätt utarbetade. Sålunda hava åtskilliga spörsmål, som i förslagen bort besvaras, lämnats väsentligen olösta, och uppkomna frågor om ändring eller fullständigande av den gällande lagen hava i flera fall blivit lösta på sådant sätt, att tvekan måste råda om rätta innebörden av de nya stadgandena, vilka även stundom innefatta större avvikelser från den nuvarande rätten än som lärer hava avsetts. Därjämte synas omarbetningar av den gällande texten, vilka skett huvudsakligen i formellt syfte, ofta icke hava genomförts med tillbörlig omsorg samt i många fall hava lett till betänklig oklarhet och inkonsekvenser. Att komma till en riktig uppfattning av de föreslagna bestämmelserna innehåll försvåras ej sällan genom bristande överensstämmelse mellan motiveringen och lagtexten. I det hela bära förslagen ej blott i enskildheter utan även beträffande huvudfrågors behandling alltför tydliga spår av den brådska, som - - - gjort sig gällande vid arbetets slutförande.”

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error