Kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet i Norden

Resumé på dansk, finsk, islandsk og engelsk

Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe har haft til opgave at identificere kvalitetsindikatorer i sundhedsvæsenet i de nordiske lande, at fremfinde data for disse indikatorer, samt at vurdere muligheden for, hvorledes nordiske borgere, politikere, sundhedspersonale og myndigheder vil kunne indhente oplysninger om kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Opgaven har ligeledes været, at beskrive hvorledes data vil kunne anvendes til benchmarking på tværs af de nordiske landegrænser. I projektet har arbejdsgruppen været bindeled til OECD-indikatorarbejdet bl.a. med henblik på et samarbejde om udvikling af indikatorer. Projektet viser, at det er muligt at identificere relevante kvalitetsindikatorer med henblik på benchmarking mellem de nordiske lande, men de data, der er tilvejebragt under projektetsforløbet illustrerer også, at det er vanskeligt at indsamle tilstrækkeligt ensartede, tidstro data, og at der er betydelige variationer i sundhedsvæsenets aktiviteter i relation til diagnostik, procedurer, behandlingsresultater, komplikationer og indlæggelsestid. Der ses derfor behov for en fortsat indsats for at sikre datakvaliteten, herunder validitet og tilvejebringelse af tidstro data med henblik på retvisende sammenligning og benchmarking i de nordiske lande. Arbejdsgruppen giver i rapporten anbefalinger på, hvorledes et fortsat udviklingsarbejde kan imødekomme dette behov.

Danish