1887

Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

image of Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

Rapporten framlägger en serie förslag till en nordisk strategi för multilaterala insatser i Östersjöregionen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de internationella finansiella institutionerna (IFIs). Relationerna till EU-kommissionen och till det stora antalet regionala organ behandlas också. Rekommendationerna innefattar förslag till en mera proaktiv och målinriktad nordisk roll i IFIs, förslag om vilka sakområden som bör prioriteras (miljö, transporter och forskning/utveckling/innovation) samt enskilda IFIs roller i regionen. Därutöver diskuteras tänkbara former för att förbättra samordningen mellan IFIs och samverkan med andra aktörer liksom specifika geografiska prioriteringar. Rapporten förordar att ett ministerbeslut om en förnyad strategi kombineras med en detaljerad uppföljning på såväl nationell som nordisk nivå.

Swedish

.

Grundläggande förutsättningar för additionella nordiska satsningar i anknytning till relevanta IFIs

Utöver mera målinriktad samordning kan de nordiska länderna stärka sitt inflytande på IFIs verksamhet och få genomslag för sina prioriteringar genom att fördjupa det direkta samarbetet med dem. En tänkbar form är samnordiska initiativ som komplement till institutionernas egna insatser. Det är viktigt att understryka att det är fråga om att komplettera och inte att ersätta IFIs egen verksamhet. En grundförutsättning för sådana nordiska tilläggsinitiativ är också att de tillgodoser det grundläggande kravet på faktiskt mervärde, d.v.s. att en gemensam insats ger mera effekt än separata nationella insatser. Annorlunda uttryckt: om ett mervärde inte kan göras sannolikt, finns det knappast anledning att investera den ytterligare tid och de extra resurser som oundvikligen följer med en samordning mellan fem länder. Mervärdet kan följa av den samnordiska insatsen i sig eller framkomma som en katalytisk effekt, t.ex. genom att intressenter utanför Norden beslutar att också bidra till en viss verksamhet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error