1887

Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

image of Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

Rapporten framlägger en serie förslag till en nordisk strategi för multilaterala insatser i Östersjöregionen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de internationella finansiella institutionerna (IFIs). Relationerna till EU-kommissionen och till det stora antalet regionala organ behandlas också. Rekommendationerna innefattar förslag till en mera proaktiv och målinriktad nordisk roll i IFIs, förslag om vilka sakområden som bör prioriteras (miljö, transporter och forskning/utveckling/innovation) samt enskilda IFIs roller i regionen. Därutöver diskuteras tänkbara former för att förbättra samordningen mellan IFIs och samverkan med andra aktörer liksom specifika geografiska prioriteringar. Rapporten förordar att ett ministerbeslut om en förnyad strategi kombineras med en detaljerad uppföljning på såväl nationell som nordisk nivå.

Swedish

.

Förstärkt nordisk IFI-samordning – åtgärder för att öka den nordiska slagkraften i IFIs med betoning på verksamhet i Östersjöregionen och dess närområde

De nordiska länderna har sedan länge ett jämförelsevis välutvecklat samarbete inom olika IFIs. I vissa institutioner följer detta av att de nordiska länderna – och numera även de baltiska – ingår i samma valkrets, vilket är fallet i Internationella valutafonden och Världsbanken liksom i en del regionala utvecklingsbanker. I andra fall har ett närmare samarbete utvecklats trots att länderna tillhör olika valkretsar eller grupperingar. Formerna för samarbetet framstår dock som alltför traditionsbundna med en överdriven respekt för den formella beslutsgången, vilket ofta reducerar det inflytande som kan utövas. Det finns anledning att överväga en förnyelse, främst för att bidra till ökat genomslag för nordiska synpunkter på institutionernas verksamhet men också för att tillgodose växande krav i de nordiska länderna på tydlighet och transparens i agerandet i olika internationella fora.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error