1887

Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

image of Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

Rapporten framlägger en serie förslag till en nordisk strategi för multilaterala insatser i Östersjöregionen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de internationella finansiella institutionerna (IFIs). Relationerna till EU-kommissionen och till det stora antalet regionala organ behandlas också. Rekommendationerna innefattar förslag till en mera proaktiv och målinriktad nordisk roll i IFIs, förslag om vilka sakområden som bör prioriteras (miljö, transporter och forskning/utveckling/innovation) samt enskilda IFIs roller i regionen. Därutöver diskuteras tänkbara former för att förbättra samordningen mellan IFIs och samverkan med andra aktörer liksom specifika geografiska prioriteringar. Rapporten förordar att ett ministerbeslut om en förnyad strategi kombineras med en detaljerad uppföljning på såväl nationell som nordisk nivå.

Swedish

.

Förord

Nordiska ministerrådet beslutade i oktober 2005 att låta utreda de multilaterala institutionernas verksamhet i Östersjöregionen i syfte att klarlägga möjligheterna för en effektivare användning av dessa institutioners kompetens och resurser. Bakgrunden kan sägas vara ett allmänt behov av att vitalisera de nordiska ländernas agerande inom de internationella finansiella institutionerna (IFIs). För att få en rimlig avgränsning koncentrerades utredningen till det geografiska område som är av särskilt intresse för Norden, d.v.s. Östersjöregionen och dess närområde. De stora politiska och ekonomiska förändringar som inträffat i denna region under senare år, framför allt genom utvidgningen av EU, gör det också motiverat att på nytt granska hur Norden – eller andra konstellationer som Norden och Baltikum – kan använda de internationella organen för att påskynda den ekonomiska integrationen. En annan angelägen förändring är att få till stånd ett bättre fungerande samarbete mellan de många regionala organen och IFIs.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error