1887

Don't Worry, Be Happy

En lägesrapport för de nordiska demokratierna

image of Don't Worry, Be Happy

Nordiska ministerrådet ha analyserat data från intervjuer med invånare i Norden för att undersöka hur synen på demokratin och det demokratiska deltagandet förändrats sedan början på 2000-talet. Undersökningen visar att intresset för politik har ökat i Norden sedan 2002, samtidigt som det inte går att se någon entydig trend vad gäller förtroendet förde nationella parlamenten och tilliten till politiker. Jämfört med övriga Europa har nordborna ett högt förtroende för EU-parlamentet. Intresset för politik är också större i Norden än i övriga Europa. Denna rapport är författad av Nordiska ministerrådets analys- och statistikenhet. Enhetens rapportserie ska belysa aktuella ämnen som är centrala utifrån ett nordiskt perspektiv.

Swedish English

.

Summering och avslutande reflektioner

Det går att se flera generella trender i den undersökning som gjorts, och även en del skillnader mellan de nordiska länderna.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error