1887

Don't Worry, Be Happy

En lägesrapport för de nordiska demokratierna

image of Don't Worry, Be Happy

Nordiska ministerrådet ha analyserat data från intervjuer med invånare i Norden för att undersöka hur synen på demokratin och det demokratiska deltagandet förändrats sedan början på 2000-talet. Undersökningen visar att intresset för politik har ökat i Norden sedan 2002, samtidigt som det inte går att se någon entydig trend vad gäller förtroendet förde nationella parlamenten och tilliten till politiker. Jämfört med övriga Europa har nordborna ett högt förtroende för EU-parlamentet. Intresset för politik är också större i Norden än i övriga Europa. Denna rapport är författad av Nordiska ministerrådets analys- och statistikenhet. Enhetens rapportserie ska belysa aktuella ämnen som är centrala utifrån ett nordiskt perspektiv.

Swedish English

.

Inledning

Politiskt deltagande och engagemang är en viktig drivkraft i det demokratiska samhället. Likaså är medborgares förtroende för politiker och de politiska institutionerna viktigt. I tider präglade av geopolitisk instabilitet, politisk polarisering och en ökad misstro mot politiker och politiska partier internationellt är det intressant att studera den statistik som finns kring hur uppfattningen av de politiska institutionerna och det generella intresset för politik har förändrats. Särskilt intressant är det att vända blicken mot de nordiska länderna, kända för sin tillit gentemot nationella institutioner och sitt förtroende för de demokratiska processerna. Hur har förtroendet för politiker och parlamentet förändrats i Norden? Och hur stort är det politiska engagemanget och deltagandet bland nordborna?

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error