Den nordiska konventionen om arv, testamente och boutredning (antagen i Köpenhamn 19.11.1934)

En översyn av konventionsregleringen föreslagen av den nordiska expert-gruppen för familjerättsfrågor

Den 1 juni 2012 undertecknades en överenskommelse om ändring av konventionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge undertecknad i Köpenhamn den 19 november 1934 om arv, testamente och boutredning (den nordiska arvskonventionen). Ändringsöverenskommelsen byggde på förslag från den nordiska expertgruppen för familjerättsfrågor, som består av representanter för ansvariga departement i de nordiska länderna. Publikationen innehåller resultatet av expertgruppens överväganden i form av en förklaranderapport.

Danish