1887

Cost-benefit analys av ett gemensamt nordiskt pant-system

image of Cost-benefit analys av ett gemensamt nordiskt pant-system

Den Nordiske avfallsgruppen under Nordisk ministerråd gjennomførte i 2012 en kost-nytteanalyse av et forslag til fellesnordisk pantesystem for drikkevareemballasje. I rapporten som nå foreligger dokumenteres problemstillingen, de ulike løsningsmodellene og resultatene fra analysearbeidet. Resultatene viser at et fellesnordisk pantesystem ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derimot er det lønnsomt å rette fokus mot de store mengdene drikkevareenheter som privatimporteres til Norden fra Tyskland og Estland uten at det betales pant. Det pågår for tiden bilaterale forhandlinger mellom berørte land for å finne løsninger på dette. Å arbeide for et fellesnordisk pantesystem i kombinasjon med bilaterale avtaler vil også være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men ikke like lønnsomt som å konsentrere seg om de bilaterale løsningene.

Swedish

.

Förord

Panteordning for drikkevareemballasje har lang tradisjon i de nordiske land. I Sverige går den første ordningen helt tilbake til 1885. Å utbetale pant for brukt emballasje ble opprinnelig innført av bryggeriene for å få tilbake de verdifulle glassflaskene – og dermed spare penger ved produksjon av ny drikkevare. Idag er ordningene først og fremst et virkemiddel for å unngå forsøpling og å oppnå en høy grad av materialgjenvinning av drikkevareemballasjen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error