1887

Utvärdering av KreaNord

Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 2008–2015

image of Utvärdering av KreaNord

KreaNord kom till år 2008 som en del av Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete, med syftet att utveckla och profilera Norden som en arena för kreativa näringar. KreaNord har sedan dess etablerat ett tvärsektoriellt policysamarbete mellan kultur- och näringsdepartement och myndigheter, tagit fram kunskapsunderlag, samt drivit flera projekt kring bland annat entreprenörskap i konstnärliga utbildningar och finansieringsfrågor. Programmet avslutades under 2015.Analys- och strategiföretaget Kontigo AB har under våren 2015 utvärderat KreaNord. Utvärderingen fokuserar på resultat och måluppfyllelse, men även aspekter såsom organisation, varumärke och lärdomar för framtiden. Utvärderingen visar bland annat att KreaNord har skapat ett tvärsektoriellt samarbete på policynivå, samt har bidragit till utvecklingen av strategier för stöd till kreativa näringar i flera av de nordiska länderna.

Swedish

.

Organisation och genomförande

Kontigo uppfattar att KreaNords organisation har präglats av en mycket självständig styrgrupp. Styrgruppen har bestått av representanter från både kultur- och näringsdepartement i de nordiska länderna. Styrgruppen har haft ett stort eget handlingsutrymme. Man har själva kunnat formulera sitt mandat, sina arbetsplaner och sin budgetplanering. En anledning är att kreativa näringar har betraktats som ett ”nytt” område där medlemmarna i styrgruppen har testat olika vägar för att utforma verksamheten. En intervjuperson menar att arbetet kan beskrivas som ”learning by walking” – KreaNord hade ett mycket fritt och vagt definierat uppdrag när satsningen drog igång, och man har därför prövat många olika arbetssätt under resans gång.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error