1887

Utvärdering av KreaNord

Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 2008–2015

image of Utvärdering av KreaNord

KreaNord kom till år 2008 som en del av Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete, med syftet att utveckla och profilera Norden som en arena för kreativa näringar. KreaNord har sedan dess etablerat ett tvärsektoriellt policysamarbete mellan kultur- och näringsdepartement och myndigheter, tagit fram kunskapsunderlag, samt drivit flera projekt kring bland annat entreprenörskap i konstnärliga utbildningar och finansieringsfrågor. Programmet avslutades under 2015.Analys- och strategiföretaget Kontigo AB har under våren 2015 utvärderat KreaNord. Utvärderingen fokuserar på resultat och måluppfyllelse, men även aspekter såsom organisation, varumärke och lärdomar för framtiden. Utvärderingen visar bland annat att KreaNord har skapat ett tvärsektoriellt samarbete på policynivå, samt har bidragit till utvecklingen av strategier för stöd till kreativa näringar i flera av de nordiska länderna.

Swedish

.

Inledning

År 2007 enades de nordiska länderna om att utveckla och fördjupa sitt samarbete vad gäller globaliseringsfrågor. En del i detta var att profilera Norden globalt, genom initiativet ”Möjligheternas Norden – svar på globaliseringens utmaningar”. Ur detta föddes tanken om att profilera Norden som en arena för kreativa näringar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error