1887

Utvärdering av KreaNord

Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar 2008–2015

image of Utvärdering av KreaNord

KreaNord kom till år 2008 som en del av Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete, med syftet att utveckla och profilera Norden som en arena för kreativa näringar. KreaNord har sedan dess etablerat ett tvärsektoriellt policysamarbete mellan kultur- och näringsdepartement och myndigheter, tagit fram kunskapsunderlag, samt drivit flera projekt kring bland annat entreprenörskap i konstnärliga utbildningar och finansieringsfrågor. Programmet avslutades under 2015.Analys- och strategiföretaget Kontigo AB har under våren 2015 utvärderat KreaNord. Utvärderingen fokuserar på resultat och måluppfyllelse, men även aspekter såsom organisation, varumärke och lärdomar för framtiden. Utvärderingen visar bland annat att KreaNord har skapat ett tvärsektoriellt samarbete på policynivå, samt har bidragit till utvecklingen av strategier för stöd till kreativa näringar i flera av de nordiska länderna.

Swedish

.

Hemsidan KreaNord.org

Hemsidan www.KreaNord.org har haft som syfte att skapa en nordisk plattform för samarbete och utveckling kring kulturella och kreativa näringar i Norden, samt att profilera Nordens kulturella och kreativa näringar mer utåtriktat. Hemsidan skulle skapa synlighet för KreaNords projekt, och ge en snabb överblick över verksamheten. Det norska ordförandeskapet för KreaNord formulerade år 2012 att KreaNord skulle arbeta för att synliggöra Nordens kulturella och kreativa nätverk via KreaNords hemsida och sociala medier. Hemsidan skulle därtill fungera som ingång för utländska och nordiska organisationer som vill samarbeta med aktörer i Norden – exempelvis om gemensamma EU-projekt, exportaktiviteter, eller möjligheter att investera i kreativa verksamheter i Norden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error