1887

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 1: Operasjonalisering av biologisk mangfold

image of Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi underved Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å som skal utrede analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å underkaste målrettet forvaltning. Denne rapporten dekker første del av prosjektet og beskriver hvordan biologisk mangfold kan operasjonaliseres i forhold til forvaltningsmål og virkemidler. Biologisk mangfold er i denne sammenhengen avgrenset til områder som er viktige for biologisk mangfold i skog, myr og våtmark, og i rapporten drøftes aktuelle kriterier og indikatorer for slikt biologisk mangfold. De to øvrige delene av prosjektet, en nordisk status og hvordan ulike virkemidler fungerer, presenteres i egne rapporter.

Norwegian

.

Vern av biologisk mangfold i skog og våtmarker – noen hovedtrekk i nordisk politikk

I dette kapitlet skal vi gi en oversikt over hovedtrekkene i politikken i de fem nordiske landene rettet mot vern av biologisk mangfold i skog og våtmarker. Vi har prioritert å beskrive dagens situasjon og lagt mindre vekt på det historiske. Det bildet som gis er selvsagt preget av de kildene vi har benyttet – i all hovedsak dokumenter som beskriver den offisielle politikken slik den er vedtatt av landenes parlamenter og nedfelt i forskrifter m.m. Slike dokumenter er ofte vanskelige å sammenligne direkte. Målsettingene kan se like ut, men oppfølgingen kan være ulik. Landene kan videre benytte de samme virkemidlene, men den detaljerte utformingen kan i praksis bli svært forskjellig. Å få en uttømmende oversikt over dette ville krevd inngående analyser av selve gjennomføringen. Dette er utenfor rammen av denne studien. Referansegruppen har vært meget viktig for kvalitetssikring nettopp når det gjelder forholdet mellom ambisjon og praksis i de ulike landene. Men med hensyn på selve sammenligningen bør en huske på at kompetansen i denne gruppen i stor grad har vært landspesifikk.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error