1887

Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Delrapport 2: Nordisk status for mål og virkemidler

image of Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold

Den tverrsektorielle arbeidsgruppen for miljø og økonomi under Nordisk Ministerråd har satt i gang prosjektet ”Virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold i skog og våtmarker”. Målet med prosjektet er å analysere hvordan offentlige virkemidler kan innrettes for å bidra til kostnadseffektiv bevaring av biologisk mangfold i de nordiske landene. Biologisk mangfold er et komplekst og mangesidig fenomen som det ikke uten videre er enkelt å utvikle virkemidler for. Denne rapporten dekker andre del av prosjektet. Rapporten gir en nordisk status for sentrale mål og virkemidler for biologisk mangfold i skog og våtmark. Formålet har både vært å kartlegge gjeldende mål for ivaretakelse av det biodiversitet i skog og våtmark i de nordiske landene samt å kartlegge eksisterende bruk av virkemidler for å nå de målene som er satt for det biologiske mangfoldet i de aktuelle biotopene. De to øvrige delene av prosjektet, operasjonalisering av biologisk mangfold og effektene av ulike virkemidler, presenteres i egne rapporter.

Norwegian

.

Problemstilling og formål

For å bedre kunnskapene om hvordan ulike offentlige virkemidler mest effektivt kan innrettes for å bevare biologisk mangfold, har Nordisk Ministerråds gruppe for miljø og økonomi initiert et prosjekt om virkemidler for forvaltning av biologisk mangfold knyttet til skog, myr og våtmark. Prosjektet gjennomføres i perioden 2002-2004 av Norges landbrukshøgskole, ved Institutt for økonomi og samfunnsfag og Institutt for skogfag, i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Prosjektet er en videreføring av et forprosjekt med fokus på virkemidler i skog, gjennomført av de samme institusjonene (jf Framstad et al. 2000).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error